Kedy vám môžu zobrať vodičské oprávnenie???

07.12.2015 20:45

Kedy vám môžu zobrať vodičský preukaz?

VAŠA TÉMA Vodičské oprávnenie považujeme takmer za samozrejmosť. V článku sa pozrieme podrobnejšie na to, za akých podmienok vám ho môžu vydať, ale i odobrať. Problémy môžu nastať aj za nehody v minulosti.

Séria o zákone o premávke pokračuje témou vodičských oprávnení. Hneď v úvode chceme poukázať na rozdiel medzi vodičským oprávnením a vodičským preukazom. Vodičské oprávnenie znamená právo šoférovať vozidlo danej skupiny, vodičský preukaz je doklad o tomto oprávnení. Preto je aj rozdiel medzi odobratím alebo obmedzením oprávnenia a zadržaním vodičského preukazu.

Nový vodičský preukaz5 fotografií v galériiNový vodičský preukaz

Presne touto definíciou začína aj príslušná časť zákona o premávke: „Vodičské oprávnenie je právo osoby viesť motorové vozidlo určitej skupiny.“ Zákon rozlišuje medzi prvým a ďalším oprávnením. Prvým je to, ktoré získa absolvent výcviku v autoškole. Ďalšie oprávnenie je najčastejšie rozšírením pôvodného o nové skupiny, napríklad, ak ku skupine B pribudne C a podobne. Toto oprávnenie však u nás nemôžu získať držitelia vodičských preukazov zo zahraničia, vrátane krajín EÚ.

 

 

Vodičské oprávnenia zodpovedajú skupinám vozidiel, zákon ich pozná šestnásť: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T. Podmienkou pre získanie vodičského oprávnenia je preukázateľný pobyt na Slovensku aspoň 185 dní v roku alebo doklad o štúdiu, ktorý preukáže, že uchádzač študuje u nás aspoň šesť mesiacov. Pri zápise do autoškoly musí budúci vodič predložiť posudok lekára a pre skupiny C a vyššie aj od psychológa. Oprávnenie nezíska ten, kto má zákaz činnosti, zadržaný vodičský preukaz alebo odobraté oprávnenie. Rovnaké obmedzenia platia aj pre cudzincov a polícia môže požiadať o spoluprácu kolegov z iného štátu. Vodičské oprávnenie môže získať až po tom, čo polícia dostane odpoveď.

.5 fotografií v galérii.

Odborná spôsobilosť

Prvou a základnou podmienkou je absolvovanie výcviku v autoškole a úspešné zloženie záverečnej skúšky, ktorá sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Začína sa vždy testom z predpisov o premávke a iba po jeho úspešnom zvládnutí môže postúpiť k ďalšej časti. V prípade skupiny B je to praktická jazda, uchádzači o skupinu C a vyššie ešte musia absolvovať ústnu skúšku z údržby a náuky o vozidle. Praktická jazda sa skladá zo skúšky na autocvičisku, kde musí nováčik predviesť cúvanie priamo aj pomedzi kužele, zaparkovať priečne a pozdĺžne plus vyjsť z parkovacieho miesta a presne zastaviť na čiare. Poslednou etapou je jazda v premávke.

Pre skupinu B má skúška tri časti: teoretickú, autocvičisko a premávku. Na to, aby mohol žiak prejsť do ďalšej časti, musí úspešne zvládnuť tú predchádzajúcu. V prípade neúspechu sa skúška skončí a pri opakovanej skúške musí absolvovať tú časť, v ktorej zlyhal a všetky nasledujúce. Ak teda účastník nezvládne písomný test, skúšobný komisár ho nepripustí k praktickej časti a musí absolvovať všetko. Ak neuspeje na parkovisku, nemusí už písať test, ale zopakuje si celú praktickú časť. A v prípade, že zlyhá iba v premávke, na opakovanej skúške ide priamo do premávky. V zásade platí, že akonáhle inštruktor pri skúške v premávke zasiahne akýmkoľvek spôsobom do riadenia, žiak neprospel.


 

Minimálny vek:

- skupina AM: 15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,

- skupiny A1 a B1: 16 rokov

- skupina A2: - držiteľ skupiny A1aspoň 2 roky

                       - čestné vyhlásenie o dvojročnej praxi

                       - zloženie skúšky v autoškole alebo absolvovanie osobitného výcviku

                       - držiteľ skupiny B získava oprávnenie po 2 rokoch (len na území SR)

- skupina A:   - držiteľ skupiny A2 aspoň 2 roky

                        - čestné vyhlásenie o dvojročnej praxi

                       - zloženie skúšky v autoškole alebo absolvovanie osobitného výcviku

- skupiny B a T: 17 rokov

   V prípade skupiny B môže mladý vodič do dovŕšenia 18. roku, minimálne však tri mesiace, jazdiť

   len so spolujazdcom, ktorý je držiteľom oprávnenia B minimálne 10 rokov. Je potrebné to

   nahlásiť na polícii, ktorá túto informáciu zapíše do evidencie vodičov.

- skupiny A2, BE, C1 a C1E: 18 rokov

- skupiny C, CE, D1 a D1E: 21 rokov

- skupiny A, D a DE: 24 rokov

Platnosť vodičského preukazu

- skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T: - 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov

                                                                   - pre osoby nad 63 rokov: 5 rokov od dátumu vydania

                                                                   dokladu o zdravotnej spôsobilosti

- skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE: 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej

spôsobilosti a psychickej spôsobilosti


Málokto vie, že veľkým rizikom je skúška aj pre držiteľa vodičského oprávnenia, ktorý sa musí podrobiť odbornému preskúšaniu. Ak totiž neuspeje, príde o vodičské oprávnenie a opakovanú skúšku môže zložiť najskôr po troch mesiacoch. Podľa doterajšieho znenia zákona môže polícia odobrať vodičské oprávnenie tomu, kto počas posledných piatich rokov zavinil tri dopravné nehody s následkom na živote alebo zdraví a dvakrát ho polícia prichytila pod vplyvom alkoholu alebo sa odmietol podrobiť dychovej skúške.

Zdravotná a psychická spôsobilosť

Každý budúci vodič musí pred nástupom do kurzu v autoškole okrem žiadosti a ostatných náležitostí priniesť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, žiadatelia o oprávnenia vyšších skupín aj doklad od psychológa. Obidva doklady musia mať aj dátum vystavenia, ktorý je limitovaný začiatkom kurzu. To znamená, že posledný možný dátum je deň, keď sa začína kurz.

Zdravotnú prehliadku musí uchádzač absolvovať ešte pred začiatkom kurzu. Foto: Soňa Zverková5 fotografií v galériiZdravotnú prehliadku musí uchádzač absolvovať ešte pred začiatkom kurzu. Foto: Soňa Zverková

Pravidelné lekárske a psychologické prehliadky každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky musia absolvovať vodiči so skupinami C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, vodiči vozidiel s právom prednostnej jazdy, kuriéri a taxikári. Ostatní vodiči sa od veku 65 rokov musia každých päť rokov podrobiť iba lekárskej prehliadke. Tieto doklady musia mať vždy počas jazdy pri sebe a na výzvu policajta ich musia ukázať.

Lekársku prehliadku vykonáva všeobecný lekár pre dospelých alebo pediater pre deti a dorast. Psychickú spôsobilosť posudzuje psychológ so špecializáciou na dopravnú psychológiu. Lekári aj psychológovia vyhotovujú posudok v dvoch exemplároch, z ktorých jeden odovzdajú žiadateľovi a druhý do piatich pracovných dní od prehliadky posielajú polícii podľa bydliska resp. miesta pobytu žiadateľa. Pokiaľ iný špecialista odhalí problém, ktorý znižuje alebo úplne vylučuje zdravotnú alebo psychickú spôsobilosť, musí to do piatich pracovných dní ohlásiť polícii.

Odobratie vodičského oprávnenia

Obmedzenie oprávnenia sa týka zväčša schopnosti človeka šoférovať len za určitých podmienok, napríklad, len s okuliarmi alebo s určitými zdravotnými pomôckami. Toto obmedzenie sa následne na preukaze vyznačí formou kódu.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková5 fotografií v galériiIlustračná snímka. Foto: Soňa Zverková

Oveľa závažnejšie dôvody má odobratie oprávnenia. Okrem straty zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti ide o nesplnenie povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti (autoškoly), doškoľovaciemu kurzu, preskúmaniu závislosti od alkoholu alebo inej návykovej látky a neabsolvovanie odborného poradenstva u psychológa. Ďalším dôvodmi sú už spomínané zavinené dopravné nehody a jazda pod vplyvom alkoholu. Polícia oprávnenie vráti po splnení nariadených podmienok, zväčša ide o skúšku v autoškole, lekársku prehliadku alebo odborné psychologické poradenstvo.

Zaujímavý je aj fakt, že vodič sa môže vzdať oprávnenia určitej skupiny. Ak sa tak rozhodne, musí to písomne oznámiť polícii a okrem svojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum a miesto narodenia) musí uviesť dátum udelenia vodičského oprávnenia. Na žiadosti musí byť overený podpis žiadateľa a prikladá sa k nej aj vodičský preukaz. Vzdanie sa oprávnenia je účinné dňom oznámenia na polícii. Takéto vodičské oprávnenie už nie je možné vrátiť ani obnoviť, vodič musí nanovo absolvovať riadny výcvik.

zdroj: PZ SR5 fotografií v galériizdroj: PZ SR